Fundacja Humanity Plus Philosophy

Kilka podstawowych informacji o naszej organizacji, Fundacji Humanity Plus Philosophy.

Cele fundacji

 1. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2. promowanie idei wolnego i otwartego dostępu do kultury,
 3. rozwój i upowszechnianie myśli filozoficznej, humanistycznej i społecznej,
 4. upowszechnienie i wspieranie nowoczesnych metod edukacji,
 5. działania na rzecz tworzenia obywatelskiego społeczeństwa wiedzy,
 6. promocja kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, praw zwierząt oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań,
 9. działania na rzecz poprawy jawności życia publicznego i transparentności funkcjonowania instytucji pełniących zadania publiczne,
 10. promowanie polskiej kultury i nauki w kraju i za granicą.

Dokumenty

Zarząd i rada fundacji

Wsparcie i dane kontaktowe

Fundacja Humanity Plus Philosophy

Numer konta: 59 1870 1045 2078 1068 8445 0001

 • KRS: 0000865975
 • NIP: 5862361230
 • REGON: 387346342

Adres siedziby Fundacji:

Fundacja Humanity Plus Philosophy

ul. Gryfa Pomorskiego 67A/7

81-572 Gdynia

Wspierający

W roku 2020 nie otrzymaliśmy darowizn.

W roku 2021 otrzymaliśmy dwie darowizny na łączną kwotę 250 złotych.

W roku 2022 nie otrzymaliśmy darowizn.

Darowizny przeznaczamy na działalność statutową naszej fundacji – w obszarze kultury i edukacji. Prowadzimy tę stronę, nasze profile na mediach społecznościowych, pomagamy w organizacji wydarzeń, promujących filozofię, naukę, sztukę i kulturę.